سرویس و نگهداری

maintenance 46  43

آسانسور هم مثل هر ماشینی(هواپیما،اتومبیل،…) نیاز به سرویس و نگهداری دارد.شرکت پیروز پرواز برای این کار از روش Preventive Maintenance استفاده می کند.

مزایای استفاده از این مدل به شرح زیر می باشد:

• آگاهی کامل نسبت به وضعیت آسانسور

با استفاده از این مدل تمامی قطعات آسانسور ارزیابی شده و مشخص می شود که در محدوده ی ایمن کار می کنند.مثلا اگراتفاقی در عملکرد آسانسور بیفتد،آیا ترمزها عمل خواهند کرد ؟ و یا اگر برق قطع شود ، آیا افراد در آسانسور محبوس نخواهند شد؟

• کاهش هزینه های تعمیرات

در مدل PM قطعات به موقع تعویض می شود، قبل از اینکه به دیگر تجهیزات آسانسور خسارتی وارد شود و باعث هزینه های اضافی گردد.

• کاهش مدت توقف آسانسور بدلیل خرابی

با پیشگیری و مراقبتهای به موقع از سیستم آسانسور،  شاهد خرابیهای اساسی که موجب توقف طولانی آسانسورها می شود،نخواهید بود.

  • شفاف بودن عملکرد سرویسکار آسانسور

زمانی که یک تکنسین با مدل PM کار نگهداری آسانسور را انجام می دهد احتمال خطا و یا فراموشی وی در مراحل کار به شدت کاهش می یابد و همچنین مدیر ساختمان  به راحتی می تواند بر عملکرد او نظارت داشته باشد.

  • آگاهی از ایرادات اساسی آسانسور

زمانی که خرابیهای آسانسور ، در مدل PM l موجود باشد ،وجود ایرادات تکرار شونده حاکی از ایراد بزرگتر می باشد.مثلا” تعویض زودهنگام لنت کفشکها خبر از ایراد بزرگتر می دهد.