نصب و راه اندازی

نصب آسانسور یکی از مهمترین مراحل از مراحل چهارگانه در آسانسورهای ایده آل می باشد،حتی اگر طراحی آسانسور طبق اصول پایه ای انجام شده و انتخاب قطعات به بهترین شکل انجام شود، اگر مرحله نصب آسانسور ضعف داشته باشد،نتیجه ایده آل نخواهیم داشت.

 

One machinist worker at work adjusting elevator mechanism of lift with spanner نصب 3 نصب 2

تکنسینهای نصب شرکت پیروز پرواز با میانگین نصب 150 الی 200 دستگاه نصب ،آشنایی کامل به روند کار دارند. ضمن این که به اعتقاد ما حتی بهترین گروه نصب هم احتمال خطا دارند و برای پوشش این موضوع شرکت با راه اندازی واحد QC هر مرحله از کار را از روی لیستهای از قبل آماده شده کنترل می کند.

در این روش هیچ خطایی به مرحله بعد راه پیدا نمی کند.