بالانس بودن آسانسور (تعادل کابین و وزنه آسانسور)

بالانس بودن آسانسور (تعادل کابین و وزنه آسانسور)

بالانس بودن آسانسور تست بالانس بودن آسانسور (کابین و وزنه تعادل ) یکی از بدیع ترین مواردی است که باید در نصب آسانسور مورد توجه قرار گیرد.این مورد تاثیر زیادی در عملکرد آسانسور دارد. در صورتی که بالانس آسانسور انجام نشود، اختلاف وزن موجود در کابین یا کادر وزنه، باعث می...