آسانسورها، رمپ ها و پله برقی های بزرگترین هایپر تهران به پیروز پرواز واگذار شد.

آسانسورها، رمپ ها و پله برقی های بزرگترین هایپر تهران به پیروز پرواز واگذار شد.

پس از انجام مراحل تحویل گیری، رسما از تاریخ 95/8/1 سرویس و نگهداری آسانسور ها و پله برقی ها و رمپ های فروشگاه نجم خاورمیانه شعبه تهران به شرکت پیروز پرواز واگذار گردید. فروشگاه نجم خاورمیانه یکی از بزرگترین هایپرهای تهران می باشد که علاوه بر فروشگاه دارای چندین سالن...