معرفی انواع موتور آسانسور ( از نظر ساختار و عملکرد )

معرفی انواع موتور آسانسور ( از نظر ساختار و عملکرد )

موتور آسانسور نیروی محرکه لازم برای جابجایی کابین آسانسور توسط موتور آسانسور تامین می شود.البته باید به این موضوع نیز اشاره کنیم که در آسانسورهای کششی همه ی نیروی لازم برای جابجایی کابین توسط موتور تامین نمی شود؛ بلکه بخشی از این نیرو توسط  وزن کادر وزنه تامین می...