انواع آسانسور (معرفی انواع آسانسور و شرح مختصر آنها )

انواع آسانسور (معرفی انواع آسانسور و شرح مختصر آنها )

انواع آسانسور انواع آسانسور در داشتن خصوصیاتی مانند داشتن کابین، حرکت عمودی و توقف در سطوح مختلف با هم مشابه‌اند. اما از لحاظ نحوه اعمال نیروی محرکه به کابین متفاوت بوده و به پنج دسته آسانسورهای کششی، هیدرولیک، وینچی، مغناطیسی و پنوماتیک تقسیم می‌شوند. آسانسورهای کششی...